THE FLASH MALAYSIA 3D2N by (MH) APR-JUN 19 start 6999

โดยสายการบิน Malaysia Airlines

ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์สำคัญของมาเลเซีย
กัวลาฯ - ปุตราจาย่า - เก็นติ้ง - คาเมร่อนไฮแลนด์

Hilight

สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์

² พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *

² นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน

² ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู

² สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์

² ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า

² สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!

ราคาเริ่มต้น 6,999.-

กำหนดการเดินทาง

APR 19 - JAN 20

โปรแกรมเต็มๆ >> http://ormtravel.com/241


  1. ***ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก***
  2. ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี  ราคา 3,500 บาท
  3. เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

 

  1. *** ซีรีย์ MH นี้เป็นราคาโปรโมชั่น หากยกเลิกไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี ***

 

  1. *** พีเรียดราคาโปรโมชั่น 6,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปได้ *** หากตัดกรุ้ปต้องชำระเป็นราคา 7,999

 

 

อัตรานี้รวม 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)

 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน

โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 

  1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

  1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

 

  1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

 

  1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

หมายเหตุ